Toplam: 4

Toplam: 4


Atık Getirme Merkezleri kategorisi hakkında

Atık getirme Merkezleri

Atık Getirme Merkezleri Sıfır atık  kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi gazete ile tebliğ ettiği şekiyle  yapılır, buna göre kamu ve kuruluşlarda atıkların doğru bir şekilde  toplanarak bertaraf edilmesi yada yinelenebilir ernerji kaynaklarının değerlendirilebilmesi için zorunlu hale getirilmiştir.

Atık getirme merkezleri web sitemizde tebliğ edilen madde ve hususlara göre imal edilerek montajı sağlanmaktadır. Ürünlerimiz kalite standartlarında olup istenilen ebatlara göre tasarım ekibimizce alan yerleşimi yapılarak uygunluğu onaya sunulur.
Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resmi gazetede tebliğ edilen madddeler aşağıdaki gibidir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Tebliğ

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacıyla; bu Tebliğ’in Ek-1inde yer alan evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık getirme merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine,

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine,

c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine,

ç24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine,

d) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alışveriş merkezleri: Birden fazla satış noktasını ve diğer üniteleri bünyesinde bulundurup bir bütün teşkil eden veya tek elden yönetilen merkezleri,

b) Ambalaj atığı toplama noktası24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilen yerleri,

c) Atık: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tüm madde veya malzemeyi,

ç) Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,

d) Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini,

e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

f) Biriktirme ekipmanları: Atıüreticilerinin atıklarını bırakabilecekleri torba, kafes, kumbara, konteynırlar ve benzeri ekipmanları,

g) İl müdürlüğüÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ğİşletmeci: Atık getirme merkezlerinin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Satış noktası24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ee) bendinde belirtilen yerleri,

ı) Seyyar (mobil) getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan seyyar atık toplama araçlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5  (1) Atık yönetim sisteminde üretilen atık miktarının azaltılması, atıkların kaynakta ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi esastır.

(2) İşletmeci, özellikle havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan kirlilik kaynaklarını önlemek ve/veya azaltmak zorundadır. Bu amaçla, atığın tesise kabulü ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen tedbirleri alır.

(3) Atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin alınması esastır.

(4) Atık getirme merkezlerinde biriktirilen farklı türdeki atıkların geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine sevki sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması esastır.

(5) Atık getirme merkezlerine mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar kabul edilmez.

(6) Atık getirme merkezlerinde atıkların biriktirilme süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın ilgili mevzuatta belirtilen süreleri geçemez.

(7) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıklarıçevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

(8) Bu Tebliğ kapsamındaki atıklar, sızdırma, dökülme veya saçılmalara neden olmayacak uygun şekilde atık getirme merkezlerine teslim edilir.

(9) Belediye sınırı ve mücavir alanları dışında yer alan yerleşim alanlarındaki atıkların 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre il özel idarelerinin sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlık görev ve yetkileri

MADDE 6  (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7  (1) İl müdürlükleri;

a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Bu Tebliğin kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak kontrol ve denetim yapmakla, uygunsuzluk halinde gerekli yasal işlemleri yapmakla, atık getirme merkezi onayını iptal etmekle ve Bakanlığa bilgi vermekle,

c) Atık getirme merkezi onay yazısı için bu Tebliğin Ek-3’ü

Kaynak